Sonja Honig
2016-2018 Zonta International President